Contact


LIGHT Office
Room 1305 Guo Mao Da Sha
No.35 Qingnian Street
Shenhe District
Shenyang,  Liaoning, P.R.China 110014
Telephone:  (011) 86-24-2274-2979
Fax:  (011) 86-24-2274-2989

LIGHT Charitable Clinic
De Ji Yi Yuan, 3rd floor
No.54 PangJiang Road, Da Dong District
Shenyang, Liaoning, PR China 110042
Telephone:  (011) 86-24-2431-6252

Global Doctor Clinic
De Ji Yi Yuan
No.54 PangJiang Road, Da Dong District
Shenyang, Liaoning, PR China 110042
Telephone:  (011) 86-24-2433-0678 , (011) 86-24-2432-6409
Fax:  (011) 86-24-2433-1008

LIGHT Email:  contact4light[at]zoho.com